General Notices

 1. ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धमा
  २०८०।११।०४
 2. घरभाडा सम्वन्धी सुचना
  २०८०।११।०३
 3. नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (४१७ मे.वा.) को छुट भएका जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना
  २०८०।१०।२१
 4. ताक्सुखोला जलविद्युत आयोजनाको (७.१ मे.वा) को सुचना
  २०८०।०९।०८
 5. सातौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सुचना
  २०८०-०९-०५
 6. घरभाडा सम्वन्धी सुचना
  २०८०|०८|११
 7. ताक्सुखोला जलविद्युत आयोजना (७.१ मे वा) को जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सुचना
  प्रथम पटक प्रकासित मिति २०८०-०८-०७
 8. ताक्सुखोला जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको सुचना
  २०८०।०८।०७
 9. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना
  प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०४।१०