General Notices

 1. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना
  प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०४।१०
 2. मौजुदा सूचीमा समावेशका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
  प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८०।०४।०१
 3. सम्पत्ति तथा मालसामान लिलाम बढाबढको सुचना
  मिति: २०८०।०२।२१
 4. सम्पत्ति तथा मालसामानको लिलाम बढाबढको सूचना
  मिति: २०८०।०१।२०
 5. सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
  प्रकाशित मिति: २०७९।०३।३१
 6. आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का लागि बिज्ञहरुको सूची (Roster) मा सूचीकृत हुन निबेदन दिने बारेको सूचना
  प्रकाशित मिति: २०७९।०३।३०
 7. मुद्दती निक्षेप बारे
  मिति: २०७८।१२।१४
 8. हार्दिक श्रद्धाञ्जली
 9. आयोजनाबाट प्रभावित घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरुको विवरण
  मिति: २०७८।१०।२६