Procurement Notices

 1. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
  प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७४।१०।२३
 2. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
  प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति: २०७४।१०।१३
 3. बोलपत्र खरिद तथा दाखिलाको मिति थप गरिएको सम्बन्धमा
  Date of publication: 2074-08-05
 4. Invitation for Bids for the Construction of Kalimati-Khantakura-Sirke Alternate Access Road
  Date of publication: 2074-07-08
 5. Invitation for Bids for the Construction of Prefabricated Office Building and Army Camp at Dalli, Jajarkot
  Date of publication: 2074-07-06